Rada parafialna

Rada Duszpaserska w Starym Żmigrodzie

 1. Ks. Ozga Józef
 2. Durał Marian
 3. Gryziec Zygmunt
 4. Jaracz Jan
 5. Musiał Krystian
 6. Palcar Roland
 7. Potera Andrzej
 8. Rospond Jerzy
 9. Więcek Kazimierz

Rada Duszpasterska w Łysej Górze

 1. Ks. Ozga Józef
 2. Książkiewicz Jan
 3. Książkiewicz Zenon
 4. Kuczała Zbigniew
 5. Kusz Ryszard
 6. Laskowska Teresa
 7. Nowacki Jan
 8. Pietruś Jan
 9. Sypień Józef
 10. Szymański Stanisław

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.
Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

 1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
 2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
 3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
 4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
 5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

 1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
 2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
 3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
 4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.
 5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

 • Z urzędu.
 • Wybrani.
 • Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Z urzędu należą do Rady:

 1. Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
 2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
 3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
 4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
 5. Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.
 6. Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów. Proboszcz lub Rektor może mianować do Rady 6-10 osób.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie,mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.

Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiejw parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu niektórych czynności grupach roboczych. Uchwała w sprawie powołania grupy roboczej powinna jednocześnie wskazywać przewodniczącego tej grupy. Sprawozdanie z prac grupy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Do ważności opinii, wniosków czy uchwał wymagany jest udział w posiedzeniu Rady przynajmniej 50% wszystkich członków Rady. Opinie czy wnioski oraz uchwały wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego. Przewodniczący dysponuje prawem veta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady. Jeżeli za daną opinią, wnioskiem czy uchwałą głosowało mniej niż 2/3 obecnych na posiedzeniu – opinia, wniosek, czy uchwała mogą być odrzucone przez przewodniczącego. Jeżeli zaś opowiedziało się za opinią, wnioskiem czy uchwalą przynajmniej 2/3 Rady, a Rada podtrzymuje swoje zdanie mimo sprzeciwu przewodniczącego, przewodniczący przekazuje sprawę do rozpatrzenia księdzu dziekanowi, który w ciągu 2 tygodniu podejmuje ostateczna decyzję.