Sakrament Małżeństwa

Współcześnie, gdy coraz więcej kobiet i mężczyzn żyje w tak zwianych wolnych związkach, wymagania Kościoła odnośnie do małżeństwa mogą wyglądać na anachronizm. Być może wiele osób zadaje sobie w związku z tym pytanie, czy nie należałoby zmienić chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, zezwalając na przykład na rozwody?

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1660).

„Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, podczas Mszy świętej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków (kom. KKK 343).

Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda <stwarza małżeństwo>, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem” (kom. KKK 344).

Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane
(kom. KKK 346).

Związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny; łączy ich bowiem sam Bóg. Zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane żadną ludzką władzą, rozrywa je jedynie śmierć. Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia.

Miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności, koniecznej dla dobra małżonków oraz ich potomstwa. Jest ona także dla chrześcijan znakiem wierności Boga wobec swego przymierza i wierności Chrystusa wobec Kościoła.

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

  • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
  • świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej (z klasy VIII lub III gimnazjum) oraz ponadpodstawowej, (ewentualnie indeksy katechizacji)
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie o katechezie przedślubnej (z poradni rodzinnej) 
  • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu. Na początku ostatniego tygodnia przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na rozmowę z duszpasterzem. Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty Sakrament Małżeństwa świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające przystąpienie nupturientów (narzeczonych) do spowiedzi.

Ps.

Nupturienci muszą mieć ukończone 18 lat życia – jeśli nie (gdy brakuje nawet kilka dni) musi być dyspensa Ks. Biskupa oraz pisemna zgoda rodziców. Załatwienie tych spraw trochę trwa, dlatego trzeba to przewidzieć planując datę ślubu.

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się: patrz Zakładka „Kancelaria”